Środki Ochrony Indywidualnej

Kupując maskę antysmogową warto wiedzieć co oznaczają takie pojęcia jak znak CE, Certyfikat Badań Typu UE (EU-Type Examination Certificate) czy Deklaracja Zgodności (Declaration of Conformity). Dokumenty takie jest zobowiązany udostępniać każdy producent masek antysmogowych.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat Certyfikatu Badań Typu UE i znaku CE.

Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw  tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw

Jednym z takich dokumentów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2016/425, które weszło w życie 9 marca 2016 roku.
Jest to regulacja dotycząca tzw. środków ochrony indywidualnych opisujący w szczególności wymagania formalne i techniczne jakie muszą one spełniać. Szczególnemu nadzorowi podlegają zwłaszcza tzw. środki kategorii III.

Do tej grupy należą również półmaski filtrujące do zastosowań przemysłowych jak i te określone mianem masek antysmogowych.
Rozporządzenie 2016/425 zastąpiło poprzednią regulację jaką była Dyrektywa Rady 89/686/EWG a jego zasady są bezwzględnie obowiązujące od kwietnia 2019 roku.  
Dokument ten w szczególności formalizuje zasady znakowania CE oraz procedury uzyskania odpowiednich certyfikatów a także sprawowania nadzoru nad takimi produktami. 

Maski antysmogowe tak jak inne środki ochrony osobistej III kategorii muszą w pierwszej kolejności być poddane odpowiednim testom technicznym a następnie przejść tzw. badanie typu UE.  W przypadku pozytywnego scenariusza wynikiem jest uzyskanie Certyfikatu Badania Typu UE. Obydwa etapy muszą być wykonywane przez akredytowane instytucje posiadając status jednostki notyfikowanej. W Polsce w chwili publikacji tego materiału według naszej najlepszej wiedzy funkcjonują jedynie 2 takie ośrodki:

- Centralny Instytut Ochrony Pracy w Łodzi,
- oraz Polski Rejestr Statków (PRS) SA.

W trakcie wykonywania testów ośrodki akredytowane posługują się Normą EN 149 (na dzień dzisiejszy jest to wersja EN 149:2001 + A1:2009 oznaczana również jako PN-EN 149+A1:2010), określającą szczegółowo listę badań, sposób ich przeprowadzania i specyfikację tzw klas ochrony.

Po uzyskaniu certyfikatu producent badanego środka wystawia tzw Deklarację Zgodności. W przypadku masek antysmogowych jest to krótki dokument prezentujący dane producenta, produkty, które uzyskały certyfikat, wersję normy EN 149 zastosowanej do badań technicznych, jednostkę notyfikowaną, która przeprowadziła badania typu UE i sprawuje nadzór a także sposób sprawowania nadzoru.

Warto tutaj zaznaczyć że maski antysmogowe muszą następnie podlegać nadzorowi przez kolejne 5 lat od daty otrzymania certyfikatu badania.

Więcej na temat Rozporządzenia 2016/425 znajdziecie Państwo na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=PL

pixel