Filtracja: Historia DACC

DACC jest materiałem wykorzystywanym w filtrach kombinacyjnych Respro. Został opracowany przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony w 1980 roku do użytku w ochronie przed groźbą nuklearnej chemicznej i biologicznej wojny. Od tego czasu wydano szereg pozwoleń firmom do produkcji materiału dla przemysłowych zastosowań, uwzględniając naszego producenta filtru. W celu potwierdzenia zastosowania, materiał został przetestowany przy użyciu wielu różnych czynników. Listę przedstawiono poniżej.

Każdy czynnik został poddany testom na asymilację i został zarejestrowany. Lista została sporządzona do wykorzystania dla celów potwierdzenia wiarygodności przemysłowych zastosowań w filtracji powietrza jak i wody.

Respro (UK) Ltd wykorzystuje ten materiał do filtrowania substancji chemicznych, które znajdują się w środowisku miejskim, zwane jako Zanieczyszczenia Pierwotne jaki i emisja spalin. Substancje chemiczne obejmują tlenki azotu w tym NO i NO2, dwutlenek siarki, szeroki zakres lotnych związków organicznych (VOC – dodatki w paliwach) i niski poziom ozonu (LLO). Wszystkie zostały przetestowane z DACC i ocenione zgodnie z ich absorbcją.

OZNACZENIA WŁASNOŚCI FILTRACJI

 • E = DOSKONAŁA

 • G = DOBRA

 • M = UMIARKOWANA

 • P = SŁABA

 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
  • Acetylen – G

  • Butan (Izobutan) – E

  • Butylen – E

  • Butadien – G

  • Cykloheksan – E

  • Dekan – M

  • Etan – G

  • Etylen – M

  • Heptan – E

  • Heptylen – G

  • Heksan – E

  • Heksylen – G

  • Metan – M

  • Nonan – G

  • Oktan – G

  • Oktylen – E

  • Pentan – G

  • Propan – M

  • Propylen – G

 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
  • Benzen (filtr Respro®) – E

  • Naftalen – E

  • Monomer Styrenu – E

  • Toluen – E

  • Toluidyn – E

 • ESTRY
  • Octan Butylu – E

  • Octan Etyloglikolu – E

  • Akrylan Etylu – E

  • Mrówczan Etylu – G

  • Octan Izopropylu – E

  • Octan Metylu – G

  • Akrylan Metylu – E

  • Mrówczan Metylu – G

  • Octan Propylu – E

 • ALDEHYDY i KETONY
  • Aceton – G

  • Aldehyd Octowy – G

  • Akroleina – G

  • Aldehyd Akrylowy – G

  • Aldehyd Benzoesowy – E

  • Aldehyd Krotonowy

  • Cykloheksanon – E

  • Keton Dietylowy – E

  • Keton Dipropylowy – E

  • Formaldehyd – M

  • Metylobutyloketon – E

  • Metyloetyloketon – G

  • Aldehyd Walerianowy – E

 • KWASY
  • Octowy – G

  • Bezwodnik Octowy – E

  • Akrylowy – E

  • Masłowy – E

  • Karbolowy – E

  • Mrówkowy – G

  • Mlekowy – E

  • Palmitynowy – E

  • Fenolowy – E

  • Propionowy – E

 • ALKOHOLE
  • Etyl – G

  • Anyl – E

  • Butyl – E

  • Cykloheksanol – E

  • Izopropyl – E

  • Metanol (Metyl) – M

  • Propyl – E

 • ZWIĄZKI SIARKI
  • Dwusiarczek Węgla – G

  • Siarczan Dimetylu – G

  • Merkaptan Etylowy – E

  • Siarkowodór – M

  • Merkaptan Metylowy – E

  • Merkaptan Propylu – E

  • Dwutlenek Siarki (filtr Respro®) – E

  • Trójtlenek Siarki – M

  • Kwas Siarkowy – M

 • ZWIĄZKI AZOTU
  • Amoniak – M

  • Anilina – E

  • Amina Dietylowa – G

  • Anilina Dietylowa – G

  • Dimetyl Aminy – E

  • Etyl Aminy – G

  • Nikotyna – E

  • Kwas Azotowy – G

  • Nitrobenzen – E

  • Nitroetan – E

  • Dwutlenek Azotu (filtr Respro®) – E

  • Nitrogliceryna – E

  • Nitrometan – G

  • Nitropropan – E

  • Nitrotoluen – E

  • Mocznik – E

  • Kwas Moczowy – E

 • ETERY
  • Amyl – E

  • Butyl – E

  • Cellosolve – E

  • Dioksan – E

  • Etyl – G

  • Tlenek Etylenu – M

  • Izopropyl – E

  • Cellosolve Metylu – E

  • Metyl – G

  • Propyl – E

 • FLUOROWCOWANE WĘGLOWODORY
  • Chlorek Butylu – E

  • Czterochlorek Węgla – G

  • Chlor – M

  • Chlorobenzen – E

  • Chlorobutadien – E

  • Chloroform – E

  • Chloronitropropan – E

  • Chloropikryna – E

  • Dibromoetan – E

  • Dichlorobenzen – E

  • Brom – G

  • Dichlorodifluorometan – M

  • Dichlorodifluoroetan – G

  • Dichloretan – E

  • Dichloroetylen – E

  • Dichloroetyleneteru – E

  • Dichlorometanu – M

  • Dichloromonofluorometan – M

  • Dichloropropan – G

  • Dichlorotetrafluoroetan – M

  • Bromek Etylu – G

  • Chlorek Etylu – G

  • Etylen Chlorohydryny – G

  • Dwuchlorek Etylenu – G

  • Fluorotrichlorometan – M

  • Freon – M

  • Bromowodór – M

  • Chlorowodór – M

  • Cyjanowodór – M

  • Fluorowodór – M

  • Jodowodór – M

  • Jod – E

  • Bromek Metylu – E

  • Chlorek Metylu – E

  • Chloroform Metylu – E

  • Chlorek Metylenu – E

  • Monochlorobenzen – E

  • Paradichlorobenzen – E

  • Perchloroetylen – G

 • FLUOROWCOWANE WĘGLOWODORY
  • Chlorek Propylu – G

  • Trójfluorochloroetan – G

  • Czterochloroetylen – G

  • Trójchloroetylen – G

  • Chlorek Winylu – G

Lista nie jest wyczerpująca i inne substancje chemiczne również mogą być adsorbowane przez DACC, ale muszą dopiero zostać przetestowane.

pixel